“Hi ik ben LIEKE, interieur ontwerper van jouw woonboerderij.”

Als interieurontwerper help ik echte gezinsmensen met het creëren van hun droomhuis. Of je nou verlangt naar een fijnere indeling voor jouw woonboerderij, authentieke details wilt combineren met nieuwe meubels óf wanneer je een reeds gemoderniseerde woning hebt, maar verlangt naar meer kleur en sfeer. Ik ga uit van jouw droomscenario en zorg ervoor dat jouw ideaalplaatje tot leven komt.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Begripsbepaling
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Streept: Streept Interieur Advies, Conceptontwikkeling en Blog gevestigd op Veenweg 23 in Luttenberg. De interieurarchitect: Streept die in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp, interieuradvies en conceptontwikkeling. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Streept als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Streept met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Streept. Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot de diensten van Streept Interieur Advies, Conceptontwikkeling en Blog, leveringen van zaken en alle overige overeenkomsten, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken. Artikel 3 – Offertes en opdrachtbevestigingen
 • De door Streept opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en tot 14 dagen na offertedatum geldig. Alle prijzen die je vind in de facturen en offertes van Streept zijn in euro en inclusief btw.
 • De door Streept opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld.
 • In de offerte staat uitgeschreven wat er voor jullie bedacht, ontworpen en eventueel uitgetekend zal worden.
 • Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via e-mail door Streept zijn bevestigd.
 • Na akkoord van de offerte, door middel van een aanbetaling van 50 % , start Streept met het ontwerp.
Artikel 4 – Uitvoering opdracht  Streept verricht zijn werk naar beste weten en kunnen, is de vertrouwenspersoon van de opdrachtgever en diens raadgever. Hierbij vertrouwt Streept op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat dan wel niet correct was en aanpassingen van de opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Artikel 5 – Honoraria, bureaukosten en kosten van derden De honorering van Streept kan als volgt worden overeengekomen:
 1. Volgens een percentage van de uiteindelijke verbouw -en inrichtingssom van het project, vermeerderd met in rekening gebracht meerwerk (evt. aannemers);
 2. Op basis van een van tevoren vastgesteld uurtarief;
 3. Een vast bedrag, exclusief de door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting
 4. Reiskosten indien afgesproken op voorhand
Artikel 6 – Honoraria bij gewijzigde opdracht De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die Streept verricht tengevolge van:
 1. gewijzigde (overheids)voorschriften of overheidsbeperkingen; of
 2. wijziging van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd.
Streept informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en bijkomende kosten, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert. Artikel 7 – Betaling en invorderingskosten Declaraties van Streept dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op rekeningnummer ………….. onder vermelding van het factuurnummer.
 • Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige betalings- verplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd. De wettelijke rente voor ondernemingen en overheidsinstanties bedraagt 8% per maand en voor particulieren 3 % per maand.
 • Alle gemaakte kosten om voldoening van declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door Streept daadwerkelijke gemaakte kosten voor rechtsbijstand te vergoeden. De werkzaamheden van de rechtsbijstandverleners dienen naar de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten in redelijkheid in rekening zijn gebracht.
 • Alle vorderingen van Streept worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surséance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Ditzelfde geldt indien de opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.
Artikel 8 – Duur en beëindiging Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door opdrachtgever zonder dat er sprake is van tekortschieten in na- koming van de opdracht door Streept, alsmede bij tussentijdse beëindiging door Streept wegens verwijtbaar handelen van de opdrachtgever, is Streept gerechtigd te vorderen:
 • 125% van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging;
 • De vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die Streept ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.
 • Een eventuele beëindiging dient plaats te vinden per aangetekende schrijven met vermelding van de reden van opzegging.
Artikel 9 – Vertraging in de uitvoering van de opdracht De opdrachtgever kan geen aanspraak doen op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst evenmin op vergoeding van enige door de opdrachtgever gelden schade. Voor zover mogelijk zal Streept de opdracht- gever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt. Streept is niet aansprakelijk voor vertraging welke veroorzaakt is door derden. Artikel 10 – Afwijkingen van ontwerp Door ondertekening van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met de artistieke vrijheid van Streept en geeft deze daarmee alle ruimte het concept naar eigen inzicht, uiteraard aan de hand van het programma van eisen, in te vullen. a. Mocht Streept ondanks het akkoord iets willen wijzigen t.b.v. de kwaliteit, dan is dit mogelijk, in samenspraak met de opdrachtgever. Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Streept en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. Artikel 11 – Eigendoms en auteursrechten
 • Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, rapporten en andere bescheiden die Streept bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.
 • Streept heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van het ontwerp, zoals bedoeld in de Auteurs- wet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Streept, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Streept.
 • Mocht de opdrachtgever de originele en daarmee de eigendoms -en auteursrechten willen overnemen, dan kan dit nader overeengekomen worden.
 • Bij het overnemen van eigendoms -en auteursrechten is de opdrachtgever Streept een vergoeding verschuldigd, Streept behoudt bij overnamen enkel het recht om het ontwerp (resultaat) en/of foto’s hiervan te gebruiken voor aquasitiedoeleinde.
Atikel 12 – Aansprakelijkheid
 • Indien bepaalde onderdelen van het project, waaronder constructieve en installatieve adviezen, door externe deskundigen worden vervuld, is Streept voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.
 • Streept is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
 • Streept is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te he en.
 • De opdrachtgever blijft ten aller tijden zelf verantwoordelijk voor betalingen.
 • Indien het ontwerp van Streept niet kan worden uitgevoerd voor het geraamde bedrag en deze omstandigheid te wijten is aan Streept, dan is Streept slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Streept.
 • Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden schaderisico heeft verzekerd of aan derden heeft overgedragen, dan is hij gehouden zijn rechten tegenover de verzekeringsmaatschappij of bedoelde derde over te dragen aan Streept, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van Streept met het bedrag van de uitkering wordt verminderd.
 • In geval van aansprakelijkheid van Streept, is deze voor de te vergoeden schade per opdracht steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan zijn honorarium, onder honorarium wordt verstaan het bedrag bedoeld in artikel 5 lid 1, exclusief de kosten genoemd in artikel 5 lid 2.
 • Streept sluit terzake van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Op verzoek van de opdrachtgever legt Streept de bescheiden over, waaruit blijkt dat hij aan deze verzekeringsplicht heeft voldaan.
 • Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Streept kenbaar is gemaakt.
Artikel 13 – Overmacht
 • Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan Streept kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven waarmee Streept overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat Streept geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.
 • In geval van overmacht heeft Streept het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.
 • Indien Streept bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Streept gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.
Artikel 14 – Ontbinding Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Streept omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is Streept gerechtigd de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen. Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting Op de overeenkomst tussen Streept en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Streept en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Streept is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Streept. Artikel 16  – Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
 1. De door Streept te leveren zaken en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Streept kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. Indien de door Streept verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Streept, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Streept geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Streept te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Streept te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Streept in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Streept in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Streept opdracht gegeven heeft.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Streept de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Streept, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Streept te retourneren n en de eigendom daarover aan Streept te verschaffen, tenzij Streept anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Streept daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Streept en de door Streept bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar
Artikel 17 – Geldigheidsduur algemene voorwaarden De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 juni 2017 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen. Streept Interieur Advies, Conceptontwikkeling en Blog | www.streept.com | Luttenberg